رئيس اتحاديه قنادان مرکز استان:

حل تداخل صنفی دغدغه ی اول ماست

حسینی نیز همچون سایر روسای اتحادیه های صنفی از مشکل تداخل صنفی و عدم رعایت قوانین صنفی در بازار ساری گفت.